KWEKERIJ - ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

We streven ernaar een van de meest vertrouwde en hoogwaardige online hydrocultuurretailers op de markt te zijn. We vragen dat websitegebruikers zich houden aan de hieronder beschreven Servicevoorwaarden.

Overzicht

Op de GrowersHouse-website (www.growershouse.co.uk), verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar GrowersHouse. 

We verwelkomen alle klanten in de veronderstelling dat ze zich aan alle Servicevoorwaarden houden en ten minste meerderjarig zijn in hun wettelijke woonplaats. Door onze website te bezoeken en/of een aankoop te doen, gaat u (a) ermee akkoord dat u aan deze Voorwaarden zult voldoen en (b) bevestigt u dat u in aanmerking komt voor gebruik en/of aankoop via de GrowersHouse-site. 

Raadpleeg ook de Privacy Policy voor informatie over de manieren waarop wij uw gegevens gebruiken. 


Alle wijzigingen die we aan de site aanbrengen, zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. We zullen altijd de meest recente versie van de Voorwaarden publiceren: deze versie is van kracht vanaf 14 februari 2022. Net als bij het Privacybeleid zullen we personen over het algemeen niet op de hoogte stellen van wijzigingen. Daarom raden we u aan regelmatig te controleren of u nog steeds blij met uw klantervaring. 


De termen die we op de GrowersHouse-site gebruiken, worden als volgt gedefinieerd:


1. DEFINITIES

 1. "Verkoper" betekent GrowersHouse op het domein www.growershouse.co.uk
 2.  "Koper" betekent de individuele persoon die Goederen van de Verkoper bezoekt of koopt. Als een bedrijf of bedrijf Goederen van de Verkoper koopt, wordt de koper niet beschouwd als een Koper zoals gedefinieerd in deze Servicevoorwaarden. 
 3. "Klant" valt onder de beschrijving verstrekt in de Consumentenrechtenwet van 2015.
 4. "Goederen" verwijzen naar de artikel(en) die de Koper bij de Verkoper koopt.
 5. “Lijstprijs” beschrijft de prijzen van de goederen. De catalogusprijs kan worden gewijzigd op besluit van de verkoper.
 6. "Servicevoorwaarden" (ook wel bekend als de "Voorwaarden" or "Voorwaarden") verwijzen naar de voorwaarden die op deze pagina staan ​​vermeld en/of anderszins door de Verkoper zijn gespecificeerd. 


2. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 1. Door GrowersHouse te bezoeken en/of te kopen, begrijpen Gebruikers de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid en gaan zij ermee akkoord deze te allen tijde na te leven. Er mogen geen afwijkingen zijn, tenzij schriftelijk bevestigd door de Verkoper. 
 2. Door een bezoek aan en/of aankoop bij GrowersHouse gaat Gebruiker akkoord met de gebruikte cookies, tenzij anders aangegeven en overeengekomen tussen Verkoper en Gebruiker. Meer informatie over deze cookies en hoe u ze kunt uitschakelen vindt u in onze Privacy Policy
 3. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of in strijd met de wetten in uw rechtsgebied.
 4. U (de Koper) moet in uw rechtsgebied de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat alle Goederen legaal naar het land van bestemming kunnen worden verzonden. 
 6. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, afwijzingen, retourzendingen, vertragingen of vernietiging van Goederen door de douaneautoriteiten in het land van bestemming. 
 7. Deze Servicevoorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de Koper. 
 8. In geen geval zal GrowersHouse of enige directeur, werknemer, gelieerde onderneming, stagiaires, leverancier, functionaris, agent, opdrachtnemer, dienstverlener of licentiegever aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, financiële of gevolgschade, verlies, claim, of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de dienst, aankopen of gebruik van inhoud, informatie of producten afkomstig van GrowersHouse. 
 9. U stemt ermee in om GrowersHouse en alle ouder(s), dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, werknemers, functionarissen, aannemers, licentiegevers, agenten, dienstverleners, stagiaires, leveranciers en verbonden partijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van eventuele claim of eis die voortvloeit uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. 
 10. Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk. 

3. VERBODEN GEBRUIK

 1. Naast alle Voorwaarden en Diensten is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
 1. Voor elk onwettig doel;
 2. Om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen;
 3. Om internationale, federale, provinciale of staatswetten, voorschriften, wetten of beleid te schenden;
 4. Om onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen te schenden of er inbreuk op te maken;
 5. Om ons of anderen lastig te vallen, te misbruiken, te schaden of te intimideren;
 6. Om ons of anderen te discrimineren op basis van, maar niet beperkt tot: geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, religie, leeftijd, nationaliteit of handicap;
 7. Om virussen of kwaadaardige inhoud te uploaden of te verzenden;
 8. Om de beveiligingsfuncties van de Dienst of van andere sites te verstoren of in gevaar te brengen;
 9. Om te spammen, te phishen, te misleiden of te proberen informatie of geld te verkrijgen op ongeautoriseerde en/of frauduleuze wijze;
 10. Om de persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of bij te houden.

4. VERKOPERVOORWAARDEN

 1. De Verkoper kan om welke reden dan ook weigeren Goederen aan de Koper te verkopen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gevallen waarin:
 1. De Goederen zijn niet op voorraad of niet langer beschikbaar;
 2. De Koper heeft geen adequate betaalmethode opgegeven;
 3. De Verkoper reden heeft om aan te nemen dat de Koper voor Goederen betaalt met ongepaste middelen (dwz vermoedelijke fraude);
 4. Fouten in de prijs of beschrijving van de geadverteerde goederen.
 1. De Verkoper heeft het recht om de verkoop te weigeren en/of verdere noodzakelijke maatregelen te nemen indien hij van mening is dat de door de Koper opgegeven betaalmethode frauduleus is of niet aan de Koper toebehoort. Deze actie is bedoeld om te bevestigen of de Koper het recht heeft om Goederen te kopen met behulp van deze betaalmethode. De Verkoper behoudt zich het recht voor om Goederen achter te houden totdat hij er zeker van is dat de betalingsmethode aanvaardbaar is. Dit kan vereisen dat de Koper een adequaat identiteitsbewijs overlegt, zoals het bevestigen van relevante beveiligingsvragen en/of het overleggen van een relevant en nauwkeurig identiteitsbewijs met foto. 
 2. De Verkoper heeft het recht om de verkoop te weigeren en/of verdere noodzakelijke maatregelen te nemen indien hij van mening is dat de door de Koper opgegeven betaalmethode frauduleus is of niet aan de Koper toebehoort. Deze actie is bedoeld om te bevestigen of de Koper het recht heeft om Goederen te kopen met behulp van deze betaalmethode. De Verkoper behoudt zich het recht voor om Goederen achter te houden totdat hij er zeker van is dat de betalingsmethode aanvaardbaar is. Dit kan vereisen dat de Koper een adequaat identiteitsbewijs overlegt, zoals het bevestigen van relevante beveiligingsvragen en/of het overleggen van een relevant en nauwkeurig identiteitsbewijs met foto. 
 3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de door de Koper gevraagde hoeveelheden artikelen te beperken. 
 4. Indien de Verkoper de verkoop aan de Koper weigert, zal hij alle geïnde bedragen terugbetalen, inclusief eventuele leveringskosten. De Verkoper is echter niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of kosten die de Koper oploopt als gevolg van de weigering om de Goederen te verkopen. 

5. PRIJS EN BETALING

 1. De Koper moet bij de aankoop relevante en actuele persoonlijke informatie verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor leveringsproblemen die voortvloeien uit het verzuim van de Koper om deze informatie te verstrekken en/of actueel te houden. 
 2. De Koper dient bij aankoop een relevante en actuele betaalmethode op te geven. De betaalmethode moet eigendom zijn van de Koper. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan ​​als gevolg van inadequate, onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie van de Koper. 
 3. De Koper moet vóór verzending van de Goederen het volledige bedrag betalen via een geschikte methode.
 4. Wanneer de Koper een internationale bankrekening gebruikt om voor Goederen te betalen, is de Koper verantwoordelijk voor eventuele kosten die door de bank in rekening worden gebracht. 
 5. De prijs van de Goederen is de prijs die geadverteerd en/of overeengekomen is op het moment van aankoop. De prijs is inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten of douanerechten. 
 6. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Mocht de prijs van Goederen veranderen tussen de bestelling en verzending van een Koper, dan zal de Verkoper contact opnemen met de Koper en hem op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. De Koper heeft dan de keuze om door te gaan met de transactie of deze te weigeren. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of kosten die hieruit voortvloeien. 
 7. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Goederen op elk moment stop te zetten. Mocht dit gebeuren nadat de Koper en de Verkoper overeenstemming hebben bereikt over de aankoop, dan zal de Verkoper contact opnemen met de Koper om hem te informeren en (a) de kosten van de Goederen en (b) de door de Koper betaalde leveringskosten terug te betalen. 
 8. Mocht de prijs van Goederen veranderen na verzending naar een Koper, dan is de Koper NIET verantwoordelijk voor de betaling van enige verhoging, NOCH is hij aansprakelijk voor enige vergoeding als de prijs daalt.
 9. Speciale aanbiedingen, verkopen en promoties zijn afhankelijk van beschikbaarheid en gelden alleen tijdens de geadverteerde periode(s).

6. LEVERING

 1. Levering van Goederen vindt pas plaats nadat tussen Koper en Verkoper een koopovereenkomst is overeengekomen en Koper volledig heeft betaald met behulp van een daarvoor geschikt betaalmiddel. 
 2. Levering van Goederen vindt alleen plaats nadat een legitiem afleveradres is opgegeven en de Verkoper bevestigt dat het mogelijk is om Goederen op deze bestemming te leveren. 
 3. Alle goederen worden waar mogelijk binnen 28 dagen na aankoop geleverd. 
 4. De Koper is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de Goederen. Als zij een levering missen, zijn zij verantwoordelijk voor het ondernemen van de juiste actie, gekozen door de koerier, om de Goederen op te halen. In de meeste gevallen zal de koerier nog één of twee bezorgpogingen ondernemen en/of proberen contact op te nemen met de Koper. Hierna worden de Goederen teruggestuurd naar de Verkoper. Indien de Koper de Goederen op dit punt wenst te ontvangen, zal hij verdere bezorgkosten moeten betalen voordat hij opnieuw kan leveren. De Koper kan er ook voor kiezen om de bestelling te annuleren en een terugbetaling te ontvangen ten koste van de Goederen (exclusief verzendkosten). 
 5. Eigendom en risico (dwz eigendom en verantwoordelijkheid) gaan over op de Koper bij levering van de Goederen. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, schade of kosten ontstaan ​​na de levering. Dit kan het volgende omvatten: het onvermogen van de Koper om de Goederen terug te halen; verlies of diefstal van de Goederen na levering; of het niet tonen van de noodzakelijke identificatie indien de koerier daarom vraagt. GrowersHouse adviseert de Koper de levering zoveel mogelijk persoonlijk in ontvangst te nemen. 
 6. Grote en/of meerdere artikelen kunnen per pallet aankomen. Verkoper zal zich redelijkerwijs inspannen om Koper hiervan vóór de levering op de hoogte te stellen. 
 7. De Verkoper zal zich inspannen om de Goederen waar mogelijk op de afgesproken of geschatte datum te leveren. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of verliezen die de Koper of een derde partij lijdt als gevolg van een te late/mislukte levering. 
 8. In het geval dat de Verkoper er niet in slaagt (of zal nalaten) de Goederen te leveren binnen de 28 dagen gespecificeerd in clausule 5.III, zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte stellen. De Koper heeft dan de keuze om (a) de bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen of (b) een latere leveringsdatum met de Verkoper af te spreken.
 9. In het zeldzame geval dat de bezorgkosten afwijken van die welke bij aankoop zijn afgesproken, zal de Verkoper contact opnemen met de Koper en hem/haar hiervan op de hoogte stellen. De Koper is verantwoordelijk voor eventuele extra bezorgkosten. Houd hier rekening mee, vooral als uw goederen buiten het vasteland van Groot-Brittannië worden afgeleverd. 
 10. Indien Goederen zichtbaar beschadigd aankomen of een deel van de bestelling ontbreekt, moet de ontvanger van de Goederen voor ontvangst tekenen met de aanvullende notitie: “beschadigd ontvangen”. Als de Ontvanger (de persoon die de Goederen in ontvangst neemt en tekent bij aflevering) niet opmerkt dat de Goederen “beschadigd zijn ontvangen”, is de Verkoper niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of kosten die verband houden met de onbevredigende aankomst van de Goederen. 

7. ONZE PRODUCTEN

 1. Wij doen ons uiterste best om duidelijke informatie en specificaties over onze producten te verstrekken. We kunnen niet garanderen dat de kleuren die op uw computermonitor of weergaveapparaat worden weergegeven, accuraat zijn.
 2. Af en toe kunnen we informatie publiceren die onnauwkeurigheden, typografische fouten of weglatingen bevat. Informatie kan ook verouderd raken. Wij zijn niet verplicht deze onnauwkeurigheden te corrigeren, bij te werken of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Wij behouden ons echter het recht voor om eventuele fouten te corrigeren en informatie indien nodig bij te werken. 
 3. Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van informatie of Servicevoorwaarden mogen niet tegen de opsteller van de overeenkomst worden geïnterpreteerd. 

8. DERDE PARTIJEN

 1. Soms kunnen we links naar websites, producten, diensten of informatie van derden aanbieden. We doen ons best om bronnen te gebruiken die accuraat en informatief zijn; eventuele links of vermeldingen vormen echter op geen enkele wijze een goedkeuring van de derde partijen of de verstrekte informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de websites, producten, diensten of informatie of voor eventuele verliezen, kosten, schade of verkeerde informatie die als gevolg daarvan ontstaan. Controleer de derde partijen zorgvuldig voordat u transacties aangaat of advies opvolgt. Klachten, vragen en claims met betrekking tot derden moeten worden gericht aan de betreffende derde(n).